Make your own free website on Tripod.com

Aati Kya Khandala

Hindi:
   He : Aye kya bolti tu?
   She: Aye kya main bolun?
   He : Sun 
   She: Suna
   He : Aati kya Khandala?
   She: Kya karun aakey main khandala?
   He : Ghumenge, phirenge, naachenge, gayenge. aaish karenge aur
 kya?
 Kashmiri:
   H: heey, kya chaakh wannan;
   S: heev, kya bhe wanneyyyy;
   H: booz;
   S: wanoo;
   H: pakha telle khandala;
   S: kya karee weeteth bhe khandala;
   H: pherevhey,nachevhey,geevevhey,khevevhey,eesh karav,beyy kya??
          
   Bengali:
   H: ei ki bolis tui;
   S: ei ki ar boli;
   H: son;
   S: sona;
   H: jabi ki khandala??
   S: ki kori giye khandala;
   H: are, ghurbo phirbo nachbo gaibo maja korbo ar ki;
 Marathi:
   H: Aye kay tu mhantes?;
   S: aye kay me mhanhu?
   H: aik;
   S: aikav;
   H: yetes ka khandala?;
   S: kay karu yevon me khandala?;
   H: bhatkuya, phiruya, gavuya, nachuya, aish karuya. aankhen kay?
 
 Telugu:
   H: Aye,yemantaavu?
   S: Aye, Yem cheppaali?
   H: Vinu,
   S: Cheppu;
   H: Vastaava Khandala??
   S: Yem Cheddam velli manam Khandala?
   H: Thirugudaam, Aadudhaam, Paadudaam, Ganthulu Yeddaam Inkemi?
 
 Punjabi:
   H: a ke boldi tu;
   S: a ke mein bolan;
   H: sunh; 
   S: sunha;
   H: aande aein khandala;
   S: ke karain ae ke mein khandala;
 
 Kannada:
   H: Aye, Yenanti Nee?
   S: Aye, Naanu Yenu Anali?
   H: Kelu,
   S: Helu;
   H: Barteeya Khandala?
   S: Yenu Maadali Naa bandu Khandala?
   H: Thirugona, Kuniyona, Hadona, Aadona, Majaa Madona... Innenu?
 
 Sindhi: 
   H: Aye cha ti chaven?    
   S: aye cha maan chavan?
   H: budh;
   S: buhay;
   H: achiti cha khandala?
   S: cha kayan achi maan khandala?
   H: ghumandasi, phirandasi, gayendasi, aaish kandasi, byo cha?
 
 Gujarati:
   H: Aye su bole tu?
   S: aye hun su bolu?
   H: sambhad;
   S: sambhdav
   H: aavechey ke khandala?
   S: su karu aavene khandala?
   H: ghumsu, pharsu, khavsu,peevsu, aaish karsu. beeju su?  
 
 Magahi (BIHARI):
   H: A ki bolahin too,
   S: A kya boliyuow hum,
   H: Sun
   S: sunaow
   H: Aaimahi ki khandala;
   S: Ki kariaow aake hum khandala;
   H: Gumbai Phirbai aish karbai aur ki,
 
 English:
   H: Aye what do you say?
   S: Aye what should I say?
   H: Listen.
   S: Tell.  
   H: Coming kya khandala?
   S: What do I do coming to khandala?
   H: We'll roam, we'll sing we'll dance we'll do aish. what else?